Home Suriname Corruptie en de bestrijding daarvan

Corruptie en de bestrijding daarvan

28
0
corruptie-en-de-bestrijding-daarvan

foto


De laatste decennia hebben eerlijkheid, oprechtheid en waarachtigheid plaatsgemaakt voor eigen belang, nepotisme, corruptie, belangenverstrengeling etc. Het dreigt ook in Suriname norm en regel te worden, dat politiek en/of materieel voordeel wordt verkregen door ongeoorloofd handelen. De meest voorkomende vorm van corruptie is trouwens de ambtelijke omkoping. Het gevolg van dit fenomeen is, dat er geen gezond en eerlijk beleid gevoerd kan worden. 

Corruptieschandalen schijnen vooral in de derdewereldlanden een normaal patroon te vormen. Er wordt teveel geld verspild aan buitenlandse reizen met grote delegaties, aan ambassades met te veel kunstmatig gecreëerde posten voor politieke gunstelingen. De parastatale bedrijven, c.q. stichtingen zijn ook duidelijke voorbeelden van corruptieve praktijken. Binnen deze organisaties worden de hoogste posities aan politieke loyalisten toegekend.

Het is alom bekend dat landen waar corruptieve handelingen veelvuldig voorkomen, de Wereldbank en andere instanties, zoals IMF, IDB etc. geen leningen meer (willen) geven. Kenya en Nigeria moesten dat ervaren. Nigeria was in 1999 nog het meest corrupte land ter wereld. Onder druk van het IMF moest de regering de dubbele wisselkoers afschaffen.

Door Transparency International wordt een corruption perceptions index bijgehouden. Suriname stond op deze lijst in 2021 op de 87e plaats van de 180 landen. Gelukkig scoorde ons land 39 op een totaal van 100. Zaken die o.a. worden onderzocht om de score te bepalen, zijn: omkoperij, misbruik van publieke middelen; alsook misbruik van macht en positie om zichzelf te bevoordelen, nepotisme, gebrek aan wetgeving, bescherming van de klokkenluiders, onvermogen om de corruptie te bestrijden in de overheidssector, openbaarheid /transparantie van bestuur etc.

Ons land behoort tot de kleine economieën, waardoor alle corrupte handelingen bij elkaar opgeteld een behoorlijke hiaat veroorzaken in ’s lands schatkist en dat heeft gemaakt dat wij thans in een sociaal, financieel, economische crisis zijn beland van enorme inflatie, koersstijgingen, armoede, criminaliteit, prostitutie en werkloosheid!

In Suriname moet men een corruptievrij beleid voeren, waardoor iedere Surinamer gelijke kansen krijgt om een redelijk bestaan op te bouwen. Het ontbreekt niet aan regels, maar de instituten en in het bijzonder de personen, die ervoor moeten zorgen, dat er geen corruptie, fraude en malversaties plaatsvinden, zijn zelf debet eraan. Wij moeten de samenleving en vooral de leidinggevenden bewust maken, dat zij het juiste gedragspatroon moeten vertonen en een voorbeeldrol moeten vervullen.

Elke vorm van corruptie moet gewoonweg afgestraft worden door hoge boetes op te leggen, de wetten zodanig aan te passen, c.q aan te scherpen en toe te passen, de nodige disciplinaire maatregelen conform de wet toe te passen, zodat dit euvel met wortel en tak kan worden uitgeroeid. Men moet zich realiseren dat er een eind moet komen aan de  ernstige vormen van corrupte handelingen die plaatsvinden. Corruptie is trouwens de grootste vijand van de samenleving en van de ontwikkeling van het land en dit dient structureel aangepakt te worden.

Het belangrijkste instrument in de strijd tegen corruptie is de aanwezigheid van sterke onafhankelijke instituten, die geleid worden door deskundige en vooral integere personen. Enkele daarvan zijn o.a. de rechtspraak, de vrije pers, goed betaald ambtenarenkorps en bedrijven die zich in een eerlijke concurrentie moeten zien te handhaven. De Anti-corruptiewet moet met de meeste urgentie worden gesanctioneerd en dient strikt te worden toegepast.

Het is geboden om conform de afgelegde eed/belofte, dat elke ambtsdrager naar eer en geweten dient te handelen en te werken. Geen enkele leidinggevende of ambtenaar kan inbreuk doen aan de gedane belofte jegens de Surinaamse samenleving en de wet; teneinde de taken naar behoren te verrichten. Wij, als Surinamers moeten trots zijn op de werkwijze en vooral over de handelingen van de oprechte en integere minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing. Een persoon van wereldformaat, die misschien kleine steekjes heeft laten vallen, maar die bovendien historie heeft geschreven in de Surinaamse politiek.  Dit mede gelet op het feit dat hij afstand doet van alle mogelijke voorzieningen ten laste van de Staat.

Eenieder is ervan overtuigd, dat elke vorm van fraude, malversaties, belangenverstrengeling, nepotisme en corruptieve handelingen, ten stelligste moeten worden afgekeurd. Ten slotte zij vermeld, dat men objectief, eerlijk en conform de voorgeschreven regels moet handelen en werken. Recht en wet moeten voor iedereen gelden, zonder aanzien des persoon!

Roy Harpal