Home Suriname NDP en BEP fractie vragen pg onderzoek onrechtmatig gebruik geld DNA

NDP en BEP fractie vragen pg onderzoek onrechtmatig gebruik geld DNA

80
0
ndp-en-bep-fractie-vragen-pg-onderzoek-onrechtmatig-gebruik-geld-dna

foto


De fractie van de NDP en BEP hebben de waarnemend procureur-generaal gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar onrechtmatig gebruik van financiële middelen van De Nationale Assemblee (DNA) door voorzitter Marinus Bee. De brief naar het vervolgingsapparaat is getekend door de fractieleiders Rabin Parmessar en Ronny Asabina.

In een huishoudelijke vergadering van DNA op 15 februari 2022, heeft de voorzitter het Politiek College medegedeeld dat hij een uitnodiging heeft ontvangen van Conservation International Suriname (CIS), te participeren in een kennisuitwisselingstraject te Gabon. De voorzitter heeft diens participatie bevestigd en expliciet aangegeven dat de reis- en verblijfkosten gedekt zullen worden door de organisatie CIS.

De fracties van de NDP en BEP hebben de waarnemend voorzitter van DNA, Dew Sharman op 17 maart 2022 aangeschreven en om duidelijkheid gevraagd over dit uitwisselingstraject en de uitgaven die al dan niet door DNA zijn gedaan. Dit, nadat bekend werd dat een grote delegatie vanuit DNA inclusief het lid Obed Kanapé met de regering zijn afgereisd naar Gabon. Voor zover ons bekend was slechts de voorzitter uitgenodigd.

Uit de toegezonden documenten afkomstig van de waarnemend voorzitter d.d. 21 maart 2022, is komen vast te staan dat CIS een uitnodiging heeft doen toekomen aan DNA, waarbij de voorzitter van DNA tezamen met twee andere afgevaardigden ter ondersteuning van hem, werden uitgenodigd te participeren in een kennisuitwisselingstraject inzake duurzame natuurbeheer te Gabon. Vermeldenswaard hierbij is dat de leden van DNA geen inzage hadden in deze uitnodiging zoals dat op de gebruikelijke manier geschiedt. Daarnaast wordt conform artikel 61 van de Grondwet van Suriname onder afvaardiging verstaan, leden van de volksvertegenwoordiging die zich in een bepaald district verkiesbaar hebben gesteld en met grootste gemiddelde of voorkeursstemmen zijn gekozen. Met de voorzitter van DNA zijn buiten de parlementaire voorschriften en gebruiken het lid O. Kanapé en 4 personen meegereisd, van wie de daggelden en overige kosten van deze delegatieleden ten laste zijn gelegd van de financiële middelen van DNA, schrijven de fractieleiders aan het Openbaar Ministerie.

Het bovenstaande getuigt van afwijking van de gebruikelijke procedures zoals vervat in de artikelen 14 en 58 van het Reglement van Orde voor DNA. Benadrukt wordt dat is afgeweken van de vigerende DNA procedures zoals aangehaald in eerdere artikelen en daarop voortbordurend geen toestemming is verleend voor het gebruik van de financiële middelen van DNA. Alle uitgegeven gelden dienen een grondslag te hebben op basis van genomen besluiten door het Politiek College in DNA.

“Uit voorgaande blijkt dat de voorzitter van DNA in strijd heeft gehandeld met het Reglement van Orde, de Anti Corruptiewet en het Wetboek van Strafrecht. Dit in gedachten houdend, vragen wij u een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de gepleegde handelingen door de voorzitter van DNA inzake deze onrechtmatige besteding.

Het is voor ons alsook grote delen van de samenleving bedenkelijk dat uitgerekend de voorzitter van DNA de geldende regels, procedures en gebruikelijke conventies van het hoogste college van Staat heeft omzeild met als gevolg dat DNA financieel nadeel heeft verkregen. Deze ontwikkeling is afkeurenswaardig en wordt met klem verworpen. Het is juist de verantwoordelijkheid van de leiding van DNA om erop toe te zien dat de procedures, wetten en conventies te allen tijde in acht worden genomen en nageleefd.

Ervan overtuigd zijnde uw welwillende medewerking te genieten voor dit onderzoek evenals het adagium dat een ieder zich dient te onderwerpen aan de geldende wet- en regelgeving van ons land, vernemen wij op redelijk termijn de onderzoeksresultaten van u”, stellen de briefschrijvers.