Home Suriname IMF-evaluatie: Suriname op schema met herstelprogramma

IMF-evaluatie: Suriname op schema met herstelprogramma

144
0
imf-evaluatie:-suriname-op-schema-met-herstelprogramma

foto


“Ondanks moeilijke sociale en economische omstandigheden, die zijn verergerd door de Covid-19-pandemie, ligt Surinames economisch herstelprogramma van eigen bodem, op schema. Alle kwantitatieve doelstellingen die eind december 2021 zijn beoordeeld, zijn gehaald.” Dit is het oordeel van het team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat op stafniveau overeenstemming heeft bereikt over beleidsmaatregelen voor de voltooiing van de eerste evaluatie in het kader van de Extended Fund Facility (EFF)-regeling. Het IMF verwacht dat de Surinaamse economie zich in de loop van dit jaar geleidelijk zal herstellen.

Er zijn ook structurele referentiekaders uitgevoerd, “zij het met kleine vertragingen”. Het team concludeert dat de uitgaven voor programma’s voor geldoverdracht ietwat zijn achtergebleven bij de doelstellingen van de autoriteiten. Maar de autoriteiten nemen corrigerende maatregelen om de uitbreiding van de dekking van deze programma’s te versnellen.

De maandelijkse economische indicatoren wijzen op een ontluikend economisch herstel. De inflatie, die in december nog steeds hoog was met 60,6 procent (j-o-j), is sinds augustus aanzienlijk gedaald op maandbasis. Fiscale en externe onevenwichtigheden zijn verminderd, het primaire begrotingstekort voor 2021 wordt geschat op 1,3 procent van het bbp en bruikbare reserves zijn weer opgebouwd tot ongeveer 3 maanden invoer. De overheidsschuld is naar schatting gedaald van 148 procent van het bbp eind 2020 tot 125 procent van het bbp eind 2021 als gevolg van fiscale maatregelen van de overheid en een stijging van de reële wisselkoers, somt het IMF op in zijn uitgegeven verklaring vandaag.

De vooruitzichten zijn goed. De reële BBP-groei zal naar verwachting 1,8 procent bedragen met het wegwerken van fiscale en externe onevenwichtigheden en een stabilisatie van de macro-economie. Op middellange termijn zou de groei 3 procent kunnen bedragen, ondersteund door een groeiende particuliere vraag en overheidsinvesteringen. De inflatie zal naar verwachting dalen tot 26 procent tegen eind 2022 en tot 12 procent tegen eind 2024.

“Het Herstelplan van de Surinaamse autoriteiten zet een koers uit richting schuldhoudbaarheid, afnemende inflatie en economisch herstel. Er is ook een belangrijke nadruk gelegd op sociale stabiliteit. De regering is van plan om in de komende weken een herziene begroting voor 2022 in te dienen bij De Nationale Assemblee met een beoogd primair overschot van 1,7 procent van het BBP en maatregelen aan de inkomsten- en uitgavenzijde om dat doel te bereiken. Sociale geldoverdrachten zullen worden verhoogd om de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen.”

De verklaring van het IMF maakt melding van verdere verhoging van de elektriciteitstarieven naar kostendekkende niveaus. De regering werkt ook aan het bevorderen van besprekingen over schuldverlichting met particuliere en officiële schuldeisers.

“De Centrale Bank van Suriname heeft belangrijke vooruitgang geboekt bij de implementatie van het nieuwe doelkader voor reservegeld. Ze hebben hun inzet getoond om een stevig neerwaarts pad voor de inflatie te bereiken en om een vrij zwevende, door de markt bepaalde wisselkoers te handhaven. Deze inspanningen zullen de weerbaarheid van de economie tegen externe schokken versterken en de buitenlandse reserves tot een prudent niveau verhogen. De Centrale Bank neemt proactieve stappen om de naleving van de prudentiële regelgeving door het banksysteem te verbeteren en tegelijkertijd de crisisbeheersingscapaciteiten van de centrale bank te versterken.”

Het IMF waarschuwt er echter voor dat vertragingen bij belangrijke begrotingshervormingen of schuldherstructureringen de reeds geboekte vooruitgang bij het herstel van de schuldhoudbaarheid zouden kunnen vertragen. “Een intensivering van de risico’s van het bancaire systeem kan onvoorspelbare gevolgen hebben voor de begrotingspositie en de binnenlandse productie.” Ook kunnen verdere uitbraken van Covid-19 leiden tot hernieuwde beperkingen op het gebied van de volksgezondheid en tegenwind voor de groei. “Positief is dat er vooruitzichten zijn voor belangrijke nieuwe olieontwikkelingen die de groei, de investeringen en de betalingsbalans zouden versterken.”