Home Suriname C-47 gebelgd over toch doorvoeren omzetbelasting

C-47 gebelgd over toch doorvoeren omzetbelasting

18
0
c-47-gebelgd-over-toch-doorvoeren-omzetbelasting

foto


Vandaag is de verhoging van de omzetbelasting naar 12%, ingegaan. C-47 heeft in een brief aan president Chan Santokhi opnieuw kenbaar gemaakt dat ze tegen deze verhoging is, omdat deze negatieve gevolgen heeft voor de werkers. C-47 wijst er opnieuw met klem op dat deze verhoging aangehouden dient te worden. De vakcentrale zal haar achterban opnieuw raadplegen over deze kwestie.

De omzetbelasting voor invoer van goederen was reeds op 21 januari verhoogd van 10% naar 12%. Voor levering van goederen was de omzetbelasting 10% en voor het verrichten van diensten 8%. Beide categorieën zijn per vandaag gelijkgetrokken naar 12%.

C-47 wijst in een schrijven aan de president er op dat C-47 samen met andere vakcentrales een eisenpakket gepresenteerd heeft bestaande uit 11 punten. Naar aanleiding van dit eisenpakket is er van de zijde van de regering een koerscompensatie toegekend aan werkers. Bij monde van de regering is deze koerscompensatie bedoeld voor werkers, uit zowel de publieke (ambtenaren en aan hen gelijkgestelden) als de private sector. Opgemerkt dient te worden dat de uitvoering in de publieke sector probleemloos is geschied. In de private sector en bij de parastatale bedrijven bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over hoe de koerscompensatie uit te voeren. Een eenduidig standpunt dan wel gedegen uitleg over de aanpak is uitgebleven met het gevolg dat onder andere C-47 wordt overstelpt met vragen over wanneer deze werkers in aanmerking komen. Ook de werkgevers schijnen niet te weten hoe met dit vraagstuk om te gaan. Het behoeft geen betoog dat C-47 ter verantwoording wordt geroepen door de lidbonden die een groot deel uitmaken van de financiële/private sector.

C-47 vindt het ongehoord dat er overeenstemming is bereikt over de koerscompensatie, maar dat er met geen woord wordt gerept over het aanhouden van de verhoging van de omzetbelasting, om vervolgens uit de media te vernemen dat deze per 1 oktober 2021 wel ingaat. “Wij hebben meerdere malen gewezen op de negatieve gevolgen die de verhoging met zich zal meebrengen, maar dat is waarschijnlijk aan dovemansoren gezegd. Wij vragen ons in gemoede af hoe serieus we de regering moeten nemen wanneer zij met de mond belijdt dat zij samen met de vakbeweging wil werken aan het herstel van het land, terwijl wij zien dat vaak genoeg alleen besluiten die door de regering genomen zijn voorrang genieten,” stelt de vakcentrale.

“Onze bezorgdheid bereikt in deze een hoogtepunt vanwege het feit dat het negeren van het verzoek van de vakbeweging plaatsvindt in een periode waarin de sociale partners streven naar het sluiten van een sociaal akkoord. Het is duidelijk dat dit gedrag haaks staat op voornoemd streven, maar meer nog zelfs het streven ondermijnd. Wij willen niet steeds de kwestie van de invulling van de raden van commissarissen aanhalen, maar dat is voor ons een voorbeeld van hoe er A gezegd, maar B gedaan wordt”. 

C-47 deelt de president mee dat over de verhoging van de omzetbelasting het bestuur opnieuw genoodzaakt is het hoogste orgaan, de Assemblee van de Arbeid, te raadplegen. “Wij geven bij voorbaat aan niet in te zullen staan voor de besluiten die dan genomen zullen worden. Namens voornoemd orgaan spreken wij nu reeds onze ernstige afkeuring uit over de wijze waarop u als regering omgaat met de belangen en eisen van de werkenden.

Als autonome centrale blijven wij bij het standpunt dat de verhoging van de omzetbelasting moet worden aangehouden en dat er op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid gegeven moet worden aan de private sector over de uitvoering van de koerscompensatie”, schrijft voorzitter Robby Berenstein aan de president.