Home Suriname HVB: Eerst evaluatie conversie en visie grondbeleid

HVB: Eerst evaluatie conversie en visie grondbeleid

24
0
hvb:-eerst-evaluatie-conversie-en-visie-grondbeleid

foto


De in behandeling zijnde wetswijziging van het ‘Decreet Uitgifte Domeingrond’ heeft in relatie tot de simultane wijziging van de Zegelwet zonder meer enkele procedureel administratieve en financiële  voordelen voor de burger in het complexe en langdurige gronduitgifte proces. De voorgestelde uitbreiding van de conversie van domeingrond naar eigendom tot een maximum van 25 ha behoeft echter een fundamentele discussie over de vraag op welke wijze wij het gronduitgifte beleid willen inrichten en waartoe dat allemaal moet leiden.

Is het nodig dat de Staat grote zeggenschap blijft behouden over grond en profiteert zij ook daadwerkelijk mee met de voortdurende waardestijging daarvan? Deze voordelen van grondhuur waren naast de talrijke nadelen ook in overweging bij de totstandkoming van de zogeheten wet conversie domeingrond in 2003. Tot de belangrijke voordelen van eigendom kunnen zeker genoemd worden meer zekerheid bij de gebruikers en de aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeerders die liever investeren in eigendomsgrond dan in grondhuurpercelen. Pas in 2015 is op basis van deze wet een pilotproject voorbereid in een zestal woongebieden.

De HVB blijft voorstander van voortzetting van deze partiële conversie waar slechts grondhuur-rechthebbenden hun woon- of bouwperceel tot een maximale oppervlakte van 2.500 m in eigendom mogen omzetten. Overigens is de partij van mening dat grondconversie direct gepaard moet gaan met een verplichte grondbelasting die jaarlijks moet worden geind door de staat op basis van de oppervlakte van het perceel. Het is daarom heel belangrijk dat eerst een grondige evaluatie plaatsvindt hoe dit traject heeft uitgepakt alvorens grondconversie landelijk wordt voortgezet. Heeft het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer een dergelijke evaluatie gemaakt?

De partij is in principe geen tegenstander van de conversie van (grote) landbouwarealen, maar pas wanneer er wettelijke mechanismen in place zijn die verkaveling tegengaan. We hebben immers nog een zwakke wettelijk regiem ten aanzien van ruimtelijke ordening waardoor de kans levensgroot is dat de bestaande chaos nog groter wordt. Ook moet worden voorkomen  dat buitenlandse bedrijven grote stukken grond in eigendom opkopen. Het spekken van de staatskas met de eenmalige vergoeding bij een landelijke conversie waar ook landbouwgronden tot  25 ha deel van zijn, mag niet doorslaggevend zijn. Een integrale herziening van onze gronduitgifte wetgeving en versterking van de daarbij behorende instituten zoals de Grondkamer en het Taxatie Instituut heeft nu prioriteit. Gelet op het groot belang hiervan voor zowel de overheid als de burger, is de partij derhalve van oordeel dat deze discussie een breder maatschappelijk draagvlak nodig heeft waarna het parlement zich mag uitspreken.