Home Suriname Waarheen met onze natuurlijke hulpbronnen?

Waarheen met onze natuurlijke hulpbronnen?

49
0
waarheen-met-onze-natuurlijke-hulpbronnen?

foto


Suriname heeft heel lang op de 17 e plaats van de ranglijst gestaan der rijkste landen ter wereld. Op de hoeveelste plaats wij thans staan, is niet helemaal duidelijk. Gelet op de recente olievondsten is het aannemelijk dat we een trede hoger zullen zijn geklommen.

Wel staat als een paal boven water vast, dat ons land rijkelijk is gezegend met natuurlijke hulpbronnen en dat er, indien zowel de exploitatie daarvan als de controle daarop op doelmatige en rechtmatige wijze geschiedt, er geenszins langer sprake kan zijn van enige armoede van het land. Bovenal moeten wij behoorlijk en vooral op eerlijke wijze omgaan met de opbrengsten van onze natuurlijke hulpbronnen.

Echter zolang illegalen onze rijkdommen, vooral goud, hout vis en garnalen plunderen en het land uit smokkelen, zullen wij niet erin slagen om het gecreëerde economische gat te dichten! De diverse  instanties en diensten, die zijn ingesteld om de nodige controle uit te oefenen, zullen dit daarom daadwerkelijk moeten gaan  doen. De vele porknokkers moeten gewoonweg worden ontruimd, mede omdat ze onze wateren behoorlijk vervuilen door veelvuldig gebruik van kwik en de onverantwoorde wijze waarop ze onze natuurlijke hulpbronnen ontginnen. Voor zover bekend,  bestaat er geen concrete wetgeving, die het gebruik van en de handel in kwik verbiedt. Bij wet is alleen geregeld, dat de import ervan vergunningsplicht is.

De z.g. ‘legale smokkel’ geschiedt reeds jaren, omdat het door de autoriteiten oogluikend is gedoogd en er nimmer de moed is opgebracht om harde disciplinaire maatregelen te treffen. Illegale gouddelvers, de porknokkers en garimpeiros zijn nog steeds moeilijk te beheersen en te controleren. Dit fenomeen doet zich ook oor in de houthandel en – smokkel.

Noodzakelijk beleid natuurlijke hulpbronnen

Om te beginnen dient daadwerkelijk werk te worden gemaakt van duurzame exploitatie en beheer van onze natuurlijke hulpbronnen. De ordening van deze sector is zonder meer een dringend vereiste en geen enkele daarvan afwijkende wet of beleid dient gedoogd te worden. Het gebruik en bezit van kwik moet conform de Surinaamse wetgeving geregeld worden en aanvulling daarop  is dringend vereist. Illegalen dienen zonder aanzien des persoon harder te worden aangepakt en de nodige stappen en maatregelen door de desbetreffende instanties gedogen geen langer uitstel, teneinde het gebruik van giftige stoffen definitief uit te bannen.

Duurzame bosexploitatie

Gedegen beleid op het gebied van verantwoorde BOSEXPLOITATIE is, mede gezien de actualiteit daarvan meer dan voorheen dringend gewenst; aan verlaging van de export van rondhout en verhoging van de productie en export van eindproducten is niet langer te ontkomen.  Dit was in de glorietijd immers al degelijk het geval, toen veel gerenommeerde bedrijven, zoals Bruynzeel, Meindersma en diverse particuliere bedrijven operationeel waren en heel goede zaken deden.

Anno 2021 moet er een zodanig niveau van bedrijfsvoering worden bereikt, dat er meer financieel voordeel  wordt gerealiseerd in landsbelang. Door export van rondhout te verbieden en deze te verwerken tot halffabricaat en eindproducten, zullen meer banen gecreëerd en meer deviezenopbrengsten worden gegenereerd. Daarnaast kan rest materiaal (afval) worden gebruikt voor de productie van bijvoorbeeld houtskool, gericht op export daarvan.

Kortom: de export van rondhout dient volledig te worden verbannen, terwijl herbebossing dient te worden gestimuleerd.  Het behoeft geen nader betoog, dat zowel de geldende wetgeving op dit gebied als de wet van 4 aug.2005, houdende regels m.b.t. de heffing van een uitvoerrecht op hout, no. 1837 (Wet op Houtuitvoerrecht/S.B. 2005, no. 29), dringend aanscherping behoeven.

Ook de visserijsector behoeft dringende aandacht, omdat adequate controle op de verkoop van gevangen vis op zee en/of het smokkelen daarvan nog behoorlijk tekort schiet. Wel kan er degelijk erop worden gestuurd, dat vissers onder meer  doorgeven wat hun buit is geweest, zodat vis en garnalen betaalbaar kunnen worden op de lokale markt.

Dit artikel is slechts een aanzet tot mogelijk een bredere discussie, betreffende onze natuurlijke rijkdommen.   Toch is nu al de wenselijkheid uit te spreken om het Douanekorps en aanverwante diensten  periodiek te reshuffelen, onder meer om de schijn van misbruik , malversaties en omkoperijen te voorkomen.

Gehoopt wordt, dat ons geliefd Suriname niet langer wordt leeggeroofd en vernietigd door al de aanslagen op onze natuurlijke hulpbronnen, die al zoveel kwaad hebben aangericht aan het welvaart en welzijn van onze natie.

Roy Harpal